Strona główna > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest:Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Broniszach, ul. Świerkowa 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000137163, Kapitał zakładowy 13.000.000,00 zł, REGON, 010465346, NIP1130082801, zwaną dalej „JH”

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

(i) zawarcie i realizacja umowy;
(ii) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez JH;
(iii) działania marketingowe podejmowane przez JH samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
(iv) przeprowadzanie rankingów, raportów i analiz;
(v) przechowywanie dokumentacji;
(vi) realizacja obowiązków spoczywających na JH na mocy obowiązującego prawa;
(vii) dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w wyżej wymienionych celach, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO, jest:

(i) udzielona zgoda;
(ii) realizacja umowy lub podjęcie działań ukierunkowanych na jej zawarcie;
(iii) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na JH
(iv) udzielanie odpowiedzi na pytania.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Czynnikami branymi pod uwagę są:

(i) przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości itd.);
(ii) okres świadczenia usług;
(iii) okres, na jaki została udzielona zgoda;
(iv) czas trwania umowy
(v) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

(i) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych.
(ii) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
(iii) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu JH. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem frank.jastrob@jungheinrich.de, przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń JH lub ich przetwarzanie przez JH jest wymagane obowiązkiem przewidzianym prawem.
(iv) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Państwa zdaniem nie mamy podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, w każdej chwili możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
(v) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzamy dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
(vi) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie Państwa danych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych, odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Takie cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
(vii) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie przez JH Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
JH nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

(i) Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu lub przy ich pomocy wykonujemy umowę, tj. firmom prawniczym, informatycznym, firmom ubezpieczeniowym, likwidatorom szkód, agencjom marketingowym;
(ii) Innym niezależnym odbiorcom, tj. podmiotom z naszej grupy kapitałowej, oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa, np. Policja, Prokuratura, Sądy, Organy egzekucyjne, Organy podatkowe.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności JH